fotografia inicial
Els Patrons de la Fundació

La Fundació Romea és una fundació privada regulada per la llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, concretament al seu Títol III, De les Fundacions. Correspon al seu Patronat la representació, el govern i l’administració de la Fundació. La finalitat de la Fundació Romea és promoure activitats i iniciatives de suport, foment i potenciació de la cultura en genral i de les arts escèniques en particular.

Els patrons
Són totes aquelles persones i empreses que, coincidint amb els objectius i les finalitats de la Fundació, estableixen un compromís explícit de dur a terme una aportació fundacional.

L’impuls per a la constitució de la Fundació neix de la voluntat de l’empresa Focus, líder en el camp de l’espectacle, amb el suport inicial de Caixa de Catalunya, El Periódico de Catalunya (Ediciones Zeta, SA) i Romea S.A.

Inicialment, el Patronat el van formar 12 persones designades en l’escriptura fundacional.  Actualment, la Junta del Patronat i l'èquip de la Fundació Romea el formen:

President:
Daniel Martínez de Obregón

Director:
Carles Canut i Bartra

Secretari:
Félix Martínez de Obregón

Vocals:
Jordi González i Moltó
Amparo Marínez Jiménez
Àngel Torrecillas Izquierdo
José Manuel Canals Monte
Román de Vicente Valle
Marcel·lí Reyes Vidal

Consell artístic:
Jordi González i Moltó
Julio Manrique

patrons
El Periódico


Focus


Fundació Romea